Badanie: Współkreowanie wartości dla klienta

Badanie: Współkreowanie wartości dla klienta

Zakres podmiotowy badań empirycznych obejmował menedżerów najwyższego szczebla kierownictwa przedsiębiorstw. Na zakres przedmiotowy badań składały się uwarunkowania wyborów strategicznych tych przedsiębiorstw, zakres przestrzenny obejmował Polskę, natomiast zakres czasowy drugą połowę 2015 roku. Wielkość próby badawczej wyniosła 269 obserwacji. W procesie doboru jednostek do badania posłużono się doborem warstwowym – populację badanych przedsiębiorstw, zatrudniających powyżej 49 osób, podzielono na rozłączne zbiory (warstwy) według kryterium rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (sektora działalności). Udziały badanych podmiotów w ramach poszczególnych sektorów były proporcjonalne do udziałów przedsiębiorstw w całej populacji – w zakresie każdej warstwy zastosowano losowanie proste bez zwracania.
 
Uzyskane wyniki pozwoliły na empiryczną weryfikację następujących obszarów:
1. Natężenie wybranych cech charakteryzujących znaczenie procesu współkreowania wartości dla klienta z perspektywy przedsiębiorstwa.
2. Intensywność interakcji przedsiębiorstwa z klientami w wybranych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa.
3. Znaczenie wybranych grup interesariuszy w procesie przygotowania lub modyfikacji oferty przedsiębiorstwa.
4. Przydatność wybranych zasobów klienta w procesie przygotowania lub modyfikacji oferty przedsiębiorstwa.
5. Potencjalne ryzyko (zagrożenia i szanse) związane z przygotowaniem lub modyfikacją oferty przedsiębiorstwa wspólnie z klientami lub innymi interesariuszami.
6. Przydatność wybranych kanałów komunikacji przedsiębiorstwa z klientem w procesie współkreowania wartości dla klienta.
7. Znaczenie wybranych czynników determinujących proces przygotowywania lub modyfikacji oferty przedsiębiorstwa wspólnie z klientami.
Kierownik projektu: dr Paweł Bartkowiak

Dodaj komentarz